Sedm tipů pro správnou údržbu ložisek

Vhodná míra zátěže a správný způsob používání jsou klíčové pro zajištění delší životnosti. 

Ložiska hrají významnou roli při volném a neomezeném pohybu mechanických částí nebo komponentů, od kol automobilů až po skateboardy, stejně jako u mnoha dalších předmětů. Ložiska přejímají hmotnost zátěže a umožňují pohyb věcí bez tření nebo s mnohem menším třením. Ve světě bez ložisek by se mechanicky pohyblivé části mohly poškodit a zablokovat, což by zabránilo hladkému provozu.

Životnost ložisek může být ovlivněna typem ložiska, mírou zátěže, které je ložisko vystaveno, a plánem údržby. Pokud jsou ložiska náležitě udržovaná, jejich životnost může být prodloužena a doba prostojů tak může být snížena.

Zde je sedm tipů pro údržbu ložisek, díky kterým jsme schopni zajistit jejich delší životnost. 

1. Zacházejte s nimi s maximální opatrností

Ložiska jsou choulostivé strojní elementy a rychle se mohou poškodit. Jako taková by měla být skladována ve vodorovné poloze v čistém a suchém prostředí a v neporušeném obalu. Nevystavujte je znečišťujícím látkám ve vzduchu, protože i malé množství špíny může způsobit jejich předčasné selhání. Za žádnou cenu po nich neklepejte kladivem a nepoužívejte ani přímou sílu na vnější kroužek, mohli byste poškodit valivé prvky a způsobit tak nesouosost. Nejdůležitější věcí, kterou si musíte zapamatovat, je, že nikdy nesmíte vyndávat ložisko z obalu, dokud nebude připraveno k použití. 

2. Zkontrolujte pouzdro a hřídel ložiska

Je velmi důležité kontrolovat, zda ložiskové pouzdro a hřídel nevykazují známky závady nebo poškození. K čištění povrchů používejte pouze měkký hadřík a ujistěte se, že jsou odstraněny jakékoli výčnělky, vrypy a otřepy. 

3. Správná montáž ložisek

Metoda použitá k montáži ložisek závisí na typu ložiska. Například ložiska s válcovitými otvory jsou obecně montována metodou lisování. Ložiska s kuželovými otvory lze namontovat přímo na kuželové nebo válcové hřídele pomocí kuželových pouzder. Tlak by však měl být aplikován pouze na lisovací přípravek, protože bez něj může dojít k poškození oběžné dráhy kroužku. 

4. Vyhněte se předehřívání nebo nadměrnému přehřátí

Maximální povolený ohřev ložisek závisí na tepelném zpracování materiálu, ze kterého je ložisko vyrobeno. Pokud jsou ohřívána nad povolenou mez, může dojít k trvalé deformaci nebo změkčení ložiskové oceli, čímž se sníží schopnost zátěže a selhání na sebe nedá dlouho čekat. Vždy ohřívejte ložiska pomocí indukčních ohřívačů, nikdy však otevřeným plamenem. 

5. Vždy používejte správné nástroje

V rámci montážních a demontážních procesů by měly být používány speciální nástroje, jako jsou stahováky ložisek, přípravky určené pro montáž ložisek, soupravy na vstřikování oleje, hydraulické matice nebo indukční ohřívače. Tyto nástroje zajišťují hladký proces montáže nebo demontáže a je minimalizováno riziko poškození. 

6. Vyvarujte se koroze

Důležité je zajistit, aby ložiska nebyla po dlouhou dobu vystavena přítomnosti vody, protože to povede ke korozi. Rovněž to přispěje k předčasnému selhání ložisek, což následně ovlivňuje výkon a produktivitu stroje. V důsledku toho se zvýší provozní náklady. Při manipulaci s ložiskem je třeba také nosit rukavice. Lidský pot na rukou totiž může rovněž přispět ke vzniku koroze. 

7. Správný způsob mazání

Pokud chcete prodloužit životnost ložisek, je důležité, aby byla náležitě mazána. Správný druh maziva závisí na okolních podmínkách, teplotě, rychlosti a vystavené zátěži. V takovém případě je vhodné dodržovat doporučení výrobce. 

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz