Ze svařování vás nemusí nutně bolet za krkem

Ze svařování vás nemusí nutně bolet za krkem

Ochrana zaměstnanců rovněž přispívá ke zvyšování produktivity práce. 

Význam ergonomie pracovního prostředí daleko překonává představu, že se jedná jen o zajištění pohodlí. Prostředí nebo zadaný úkol na pracovišti, který způsobuje, že svářečský operátor musí někam opakovaně sahat, pohybovat se, něco uchopovat nebo otáčet se neobvyklým způsobem či zůstávat ve statické poloze delší dobu bez řádného odpočinku, mohou vést k mnohem závažnějším problémům než jen k bolesti za krkem. U takovéhoto způsobu práce pak hrozí opakovaná zranění z přetížení, což s sebou nese i celoživotní následky, které mohou dokonce zabránit tomu, aby svářečský operátor nadále vykonával svou práci.

Lidé jsou „sestrojeni“ s určitými omezeními, a když provedení práce překračuje běžná omezení, dochází k nadměrnému opotřebení těla, čímž se urychluje poškození, které může vést k muskuloskeletálním poruchám, jež souvisejí s prací (work-related musculoskeletal disorders – WMSD), tj. zranění svalů, šlach, vazů, kloubů, nervů anebo meziobratlových plotének.

Optimální prostředí chrání svářečské operátory před zraněním a může rovněž zvyšovat produktivitu a ziskovost svařovacího procesu. Postoje a pohyby, jež přetěžují jakoukoli část lidského těla, bývají neúčinné. Například zdvihání beden ze země či sahání po něčem, co není v dosahu ruky, zabírá podstatně více času. Takovéto držení těla a pohyby, které v průběhu roku opakuje více zaměstnanců, mohou mít významný dopad na výnosy dané společnosti.

Aktivním snížením rizika zranění mohou firmy zvýšit produktivitu a současně snížit absenci zaměstnanců a eliminovat výdaje za práci přesčas pro náhradní pracovníky, kteří nemusejí být stejně efektivní nebo schopní jako jejich kolegové. Odstranění postojů a pohybů způsobujících přetížení pak povede rovněž ke snížení fluktuace zaměstnanců a výdajů na výcvik, což je nutno vynaložit v případě náhrady svářečských operátorů, kteří se rychle rozhodnou, že „tato práce není pro ně“.

Podle amerického úřadu statistiky práce představují WMSD 29 % všech zameškaných pracovních dnů a asi 34 % všech nároků na náhradu škody. Každý rok se částka, již musejí zaměstnavatelé zaplatit pracovníkům ve formě odškodnění, pohybuje kolem 20 miliard USD. 

Rizikové faktory

Existují tři primární rizikové faktory, které zvyšují pravděpodobnost vzniku zranění WMSD: 

  1. velmi často se opakující úkoly, které udržují operátora ve statické poloze příliš dlouho nebo u nichž je nucen provádět stejný pohyb opakovaně, jako je mačkání tlačítka MIG hořáku;
  2. úkoly, které vyžadují, aby operátor uplatnil značnou sílu nebo tlak, například tlačení, tažení nebo těžké zvedání;
  3. nevhodné nebo nepřirozené pozice, jako je ohnuté zápěstí nebo krk zakloněný dozadu. 

Podmínky okolního prostředí, např. extrémní teploty, mohou také přispět k rozvoji WMSD. Pravděpodobnost vzniku WMSD je ovlivněna také osobními faktory, jako je fyzická kondice, zdravotní stav, pohlaví, věk, pracovní postupy a stres.

K některým běžným polohám svařování, které jsou považovány za nepříjemné a zatěžující, patří klečení, dřepění, zkroucení trupu, opírání o tvrdý povrch, držení paží od těla nebo nad výškou ramen na dlouhou dobu, shrbení či práce v předklonu, včetně pozice, kdy jste nuceni dívat se směrem vzhůru příliš dlouho.

Nejlepší pozice jsou ty, jež se co nejvíce blíží neutrální pozici – to je taková, v níž se tělo nachází, když nic nedělá. 

Ergonomická řešení

Použití osvědčených ergonomických zásad může dramaticky zlepšit způsob, jakým svářečský operátor plní svěřené pracovní úkoly, čímž se sníží vystavení rizikovým faktorům a zároveň dojde ke zvýšení produktivity. Jednoduchá úprava pracovních stanic nebo použití jiných nástrojů mohou mít z dlouhodobého hlediska velký vliv na zdravotní stav a pohodu operátora, včetně zvýšení výnosů dané společnosti.

Například u operátorů, kteří svařují svařovacími hořáky a prstem delší dobu tlačí na spínač, se může vyvinout tzv. skákavý prst. Tento problém lze snadno vyřešit pomocí svařovacího hořáku se zamykacím tlačítkem (4takt).

Svářečští operátoři by měli mít umístěný svařenec někde mezi pasem a rameny, kdykoli je to jen možné, aby byla jistota, že pracují v neutrální poloze. Pro dosažení této polohy bude možná nezbytné použití pracovních stoliček nebo výškově nastavitelných židlí, stejně jako zdvihacích stolů a rotačních svorek nebo jiných zařízení pro zajištění polohování materiálu. Všechna tato řešení pomáhají omezovat nevhodné a zatěžující pozice a umožňují zaměstnancům pracovat v neutrálnějších pozicích.

Svařovací hořáky s otočným čepem na napájecím kabelu mohou pomoci snížit přetížení z opakovaných pohybů. Různé kombinace úhlů rukojeti, krku a délky krku pomáhají rovněž udržet zápěstí operátora v neutrální poloze. V některých případech mohou svařovací hořáky s otočným krkem pomoci svařovacímu operátorovi snadněji provést svarový spoj za vynaložení menší fyzické námahy. Manipulátory, lehčí svařovací pistole, flexibilnější napájecí kabely a podpěrné vyvažovače kabelů se v praxi také stávají neocenitelnými pomocníky.

Nezapomeňte, že pracovní výška, v níž se má nacházet ruka svářeče, by měla být nejlépe ve výšce loketního kloubu nebo mírně pod ním.

Výše popsané techniky jsou účinné, protože snižují nebo odstraňují rizikové faktory na pracovišti. Administrativní kontrolní opatření, mezi která patří např. rotace pracovních míst či cviky na protažení svalů, se používají také ke snížení doby expozice pro svařovací operátory nebo alespoň k přípravě jejich těl na zátěž související s danou prací. 

 

Šest klíčových kroků k zavedení efektivního ergonomického programu

Efektivní a udržitelný ergonomický program poskytuje strukturovaný přístup ke snižování rizik na pracovišti a z dlouhodobého hlediska předchází muskuloskeletálním poruchám souvisejícím s prací. Obvykle zahrnuje: 

  1. formální ergonomickou analýzu rizika pro identifikaci a upřednostnění řešení pro práci s vysokým rizikem;
  2. strukturovaný proces analýzy úkolu, který definuje příčiny rizikových faktorů a vede k vývoji praktických technických kontrol;
  3. akční plán vyvinutý zainteresovanými řídicími subjekty, jenž stanovuje očekávání a přiděluje zdroje pro zajištění optimálního prostředí na pracovištích;
  4. ergonomický tým, který je vyškolen k implementaci procesu ergonomie a který je zmocněn k provádění akčního plánu;
  5. formální proces pro vývoj, implementaci a validaci ergonomických řešení pro vysoce rizikové úkoly;
  6. výcvik v oblasti prevence rizik a ergonomie pro manažery, supervizory, ergonomický tým a další výrobní personál. 

Jakmile je implementováno nějaké ergonomické řešení, je důležité provádět častou kontrolu dodržování zavedených novinek, aby bylo zajištěno, že řešení bude efektivně využíváno. Zpočátku může být obtížné přesvědčit svářečské operátory, aby danou práci prováděli dle nových pracovních postupů, pokud byl stejný úkol dříve prováděn odlišným způsobem a někdy po mnoho let.

Proto je pro svářeče důležité, aby používali jakýkoli nový svařovací hořák a zaváděli nové osvědčené postupy nejméně po dobu 30 dnů. Během této doby mohou poskytnout odůvodněnou zpětnou vazbu o tom, jak dobře pro ně fungují nová zařízení nebo postupy. Koneckonců získat výhody díky správné ergonomii pracoviště je možné pouze tehdy, pokud jsou v praxi aplikována ergonomická opatření a svářečští operátoři následně vidí hmatatelné výsledky.

Cílem je zajistit bezpečnost obsluhy svařování, což vyžaduje aktivní závazek ze strany jedince i vedení. Získání výhod, které ergonomie poskytuje, má být snahou celého týmu, jelikož díky ní je zajištěno pohodlné pracovní prostředí vedoucí k produktivnějšímu a výnosnějšímu svařování a k ochraně zdraví obsluhy při svařování, a to z dlouhodobého hlediska. 

Andy Monk je produktový manažer společnosti Bernard a Jack Kester je viceprezident společnosti Marsh Risk Consulting.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz