Termodiagnostika

Příspěvek se zabývá možnostmi praktické aplikace techniky infračervené termografie v rámci provozu bioplynových stanic. V příspěvku jsou prezentovány výsledky experimentálních měření různých objektů a částí bioplynových stanic, konkrétně se jedná o měření povrchových teplot obvodových plášťů vytápěných stavebních objektů BPS; měření povrchových…
Chemické senzory různého typu, např. chemické vodivostní senzory (CHVS) nebo pelistorové senzory, se používají k měření koncentrace hořlavých nebo toxických plynů a par organických těkavých látek. Funkční vlastnosti těchto chemických senzorů jsou značně závislé na jejich pracovní teplotě. CHVS jsou…
Příspěvek se věnuje možnosti inspekce nadzemních i podzemních produktovodů za použití termokamer umístěných na bezpilotních leteckých prostředcích. Diskutovány jsou jak technické aspekty, tak také v krátkosti legislativa a z ní vyplývající terminologie, dále omezení provozu a nutnost získání příslušných povolení.
Teplotní děje probíhající v procesu vstřikování termoplastů výraznou měrou určují výsledné kvalitativní parametry vyráběných výstřiků z termoplastů a z kompozitních materiálů s termoplastickou matricí. Uváděné termogramy popisují, jak se mění teplotní pole formy v čase z výchozího stavu – tvary…
Facility management je multidisciplinární obor zahrnující i péči o budovy a jejich provoz; tento obor v současné době prochází v ČR dynamickým rozvojem. V zemích západní Evropy a USA se ale již jedná o velmi rozvinutý obor s historií několika desítek let. Legislativa pro facility…
V příspěvku jsou uvedeny základní pojmy a termíny týkající se chyb a nejistot při měření; je přiblížen postup kalibrace, jak je prováděn v Kalibrační laboratoři pro kalibraci bezkontaktních měřidel teploty č. 2372 akreditované Českým institutem pro akreditaci o.p.s. podle ČSN EN…
Součástí diagnostiky stavu plynovodní sítě zemního plynu, kterou provozuje a udržuje NET4GAS, s.r.o., je také soustavné diagnostikování integrity potrubí, a to jak plynovodů v terénu, tak i v areálech kompresních a měřicích stanic a armaturních uzlů. Příspěvek představuje používané metody a přístroje při…
Strana 1 z 2