Optimalizujte program údržby rotačních zařízení

Optimalizujte program údržby rotačních zařízení

Pokud jde o spolehlivost provozu, je třeba myslet na určité záležitosti.

Kvůli maximalizaci produktivity při současném snížení provozních a udržovacích nákladů musejí podniky dosahovat správného výkonu v rámci provozování svých rotačních zařízení, splňovat nastavené podnikové cíle a poskytovat tak společnostem konkurenční výhodu.

Optimalizace programu údržby rotačních zařízení se může na první pohled zdát jako skličující úkol. Avšak konkurenční výhody získané snížením neplánovaných prostojů, zvýšenou produktivitou a vyšší ziskovostí, zatímco dojde ke snížení celkových nákladů na vlastnictví životního cyklu stroje, za tuto vynaloženou námahu určitě stojí. Pojďme se podívat na některé kroky, které pomohou optimalizovat výkon rotačního zařízení v rámci strategického programu údržby.

Zhodnoťte svůj aktuální program

Proces zřízení jakéhokoli programu začíná provedením důkladného posouzení stávajících operací a postupů. Hodnocení může být prováděno pomocí interních zdrojů nebo ve spolupráci s třetí stranou. Každá varianta přináší určité výhody i nevýhody.

Před samotným provedením posouzení rizik je zapotřebí položit si následující otázky:

  • Máte k dispozici interní zdroje, odborné znalosti a čas na provedení srovnávacích testů různých podniků v rámci vaší společnosti?
  • Jaké peníze mohou být použity na provedení testů? Budou z interních, nebo externích zdrojů?
  • Jak rychle lze provést hodnocení, aby bylo možné přiřadit navržená opatření ke zlepšení?

Ať už společnosti provádějí hodnocení interně, nebo ve spolupráci s externím partnerem, integrovaná strategie hodnocení rizik začíná pochopením toho, jak zařízení v současné době funguje a jaká zlepšení lze zavést, aby byl dosažen a z dlouhodobého hlediska udržen optimální výkon.

Hodnocení nám pomůže získat přehled a informace; ty následně nejen maximalizují výkonnost konkrétního zařízení, ale také celkovou účinnost všech zařízení (OEE), ziskovost celého podniku, konkurenceschopnost, bezpečnost zařízení a účinnost programu údržby.

Proces programů údržby rotačních zařízení se zaměřuje na základní péči, přesnou údržbu, monitorování stavu a správu mazání.

rotační zařízeníZákladní program péče o rotační zařízení umožňuje v praxi přesně zaznamenávat, komunikovat a jednat podle získaných procesních a inspekčních dat. Všechny obrázky poskytla společnost SKF

Základní péče, včasné uvědomění

Program základní péče umožňuje operátorům přesně a důsledně zaznamenávat, trendovat, ukládat, komunikovat a jednat podle procesních a inspekčních dat. Zautomatizováním těchto úkolů a činností máme zajištěnu konzistenci vstupních dat, přesnou a včasnou komunikaci, která přispívá ke zdokonalování strategie výroby i údržby.

Manažeři údržby často mívají k dispozici velkou skupinu strojů a nemusejí mít kapacitu sledovat přesné procesy údržby. Současně se údržba zařízení stává čím dál tím komplikovanější, a to kvůli neustálému technologickému pokroku a přísnějším zákonům o životním prostředí a bezpečnosti, které na tyto funkce vyvíjejí větší tlak.

Společnosti by měly uznávat potřebu doplňkových zdrojů, měly by být prováděny interně a externě organizované školicí programy, aby bylo dosaženo stanovených cílů údržby. Dobře vedený přesný program údržby a výcviku bude mít zásadní vliv na maximalizaci životnosti rotačních zařízení.

Například jádrem většiny rotačních zařízení je ložisko. Přijatým pravidlem je, že 99,5 % všech ložisek nikdy nedosáhne své užitečné životnosti. Životnost ložiska je ovlivněna způsobem, jakým bylo namontováno, vyrovnáno, mazáno, udržováno, provozováno, demontováno a analyzováno prostřednictvím předchozího sledování stavu. Uplatněním správných postupů údržby můžete výrazně prodloužit životnost vašeho ložiska a zvýšit tak produktivitu a efektivitu vašeho podniku.

Monitorování stavu zařízení

Vyhněte se neplánovaným prostojům detekováním a diagnostikováním nastávajících poruch stroje. Budete-li poctivě monitorovat aktuální stav zařízení a vizualizovat získaná data, získáte způsob, jak aktivně objevovat a diagnostikovat problémy, ještě než se projeví. Tím usnadníte manažerům podniku organizování a stanovování priorit následných oprav.

Klíčem k úspěšnému programu monitorování stavu zařízení je získat povědomí o tom:

  • co poslouchat;
  • jak to dále interpretovat;
  • kdy a jakým způsobem tyto znalosti použít.

Tento postup umožňuje opravu problémových součástí ještě před jejich úplným selháním. Pomáhá personálu podniku nejen snížit možnost výskytu katastrofického selhání, ale také umožňuje společnostem objednat si díly předem, zajistit potřebný personál a naplánovat opravy dalších zařízení během vzniklého prostoje.

Monitorování stavu je důležitým prvkem strategie údržby většiny hlavních průmyslových závodů. Proces zahrnuje měření fyzikálních parametrů, které ukazují na zdravotní stav stroje. Odchylky od normálu jsou detekovány a analyzovány pomocí nápravných opatření. Pochopit, jaké parametry měřit a jak je aplikovat v rámci správy životního cyklu stroje, je právě místem, v němž byla objevena nová přidaná hodnota.

K detekci zdravotního stavu rotačních zařízení se využívá celá řada technologií. Úkolem, kterému dnes společnosti čelí, je porozumět tomu, co dělat se všemi shromážděnými údaji. Údaje o naměřených vibracích mohou jít k jedné skupině lidí, údaje o provedené analýze oleje k druhé, termografické snímky k další, procesní data opět k jiné, zajišťování základní péče také k jiné atd.

Průmyslový internet věcí (IIoT) kvapně mění to, jak rychle a kolik dat o procesech a strojích je k dispozici a také jak moc je to nákladově efektivní. Digitalizace technologií otevírá dveře vedoucím údržby a provozu, aby přehodnotili, jak mohou být ve svých rolích úspěšnější a efektivnější. Jejich snahou však zůstává, jak interpretovat data, aby bylo možné činit rozhodnutí, díky nimž se podnik nakonec vyhne neplánovaným prostojům, a jak zajistit chod všech zařízení a tím i ziskové plnění objednávek.

Kromě rozvíjejících se technologií se společnosti potýkají s náborem, školením a udržováním další generace techniků a projektantů. Výsledkem je, že společnosti hodnotí, jak a do jaké míry promění cloud, big data a bezdrátová zařízení způsob, jímž jsou stroje provozovány, spravovány a udržovány.

monitorování výroba údržbaMonitorování aktuálního stavu zařízení je stále důležitějším prvkem v rámci údržby velkých průmyslových podniků

Systém řízení mazání

Historickým pravidlem je, že procento poruch rotačních zařízení souvisejících s mazáním je téměř 50 %. Použití nesprávného typu maziva, neadekvátního množství nebo špatné načasování představují tři hlavní důvody selhání souvisejícího s mazáním. Kontaminace maziva kvůli použití nevhodných těsnicích systémů a průniku vlhkosti patří mezi další faktory ovlivňující tuto disciplínu. Správné posouzení stávajících postupů mazání, historie údržby a poruch zařízení poskytne pohled na nedostatky a nabídne příležitosti ke zlepšení.

Praktická řešení mohou nabývat různých podob, od operátorů/techniků provádějících plánované pochůzky s mazacími pistolemi přes systémy namontované v kanystrech (kalibrované pro dávkování určitého množství při specifické frekvenci) až po plně automatický recirkulační mazací systém, který odstraňuje cizí částice a vlhkost z maziva.

Sofistikovanější systémy bývají vybaveny průtokoměry, které lze ručně nebo na dálku upravit tak, aby kompenzovaly změny rychlosti stroje, zatížení a teploty. Rovněž může být zasílána zpětná vazba týmům a operátorům, kteří monitorují stavy zařízení, aby měli detailnější přehled o zdravotním stavu rotačních zařízení v podniku, což umožní rozhodovat o plánování výrobních zakázek a rozvržení nezbytných zásahů údržby.

Odstraňte opakující se poruchy

Co tedy odlišuje dobrý program údržby rotačního zařízení od skvělého? Schopnost programu nejen předcházet a identifikovat čekající selhání stroje, ale také schopnost eliminovat jejich výskyt nebo opakování. To se stává výzvou pro mnoho organizací, i když se domnívají, že mají k dispozici velké množství nezbytných náhradních dílů.

Ať už se společnost rozhodne řešit eliminaci opakujících se poruch interně, nebo ve spolupráci s třetí stranou, je důležité spravovat metodu pro identifikaci a odstranění základních příčin prostřednictvím propojení nejrůznějších technologií a odborných znalostí v oblasti rotačních zařízení.

Náležitě navržený systém by měl poskytovat přístup k nahlédnutí z různých zdrojů, nabízet lepší interpretaci dat získaných prostřednictvím rozmanitých analytických nástrojů, zlepšovat systém mazání a správu náhradních dílů s cílem udržet maximální výkon svěřeného zařízení.

Je velmi důležité použít správné řešení správným způsobem, aby se problém v budoucnu opět neobjevil. S ohledem na to by měly být vytvořeny procesy a postupy, které zajistí, že opravy provedené dnes přetrvají až do zítřka a samozřejmě mnohem déle.

Jim Turnbull zastává pozici account manažera pro strategické oblasti ve společnosti SKF.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz